Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników ostatecznych projektu Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników ostatecznych projektu Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa 
 

 

 

  

 

 


Ogłoszenie powiązane:

 

Ogłoszenie nr 144910-2013 z dnia 2013-04-12 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Limanowa
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkolenia: - Podstawy pracy z komputerem, m.in. pojęcie systemu operacyjnego, pliki i struktury folderów, operacje kopiowania, usuwania i przenoszenia plików,...

 


 

 

Numer ogłoszenia: 147836 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 144910 - 2013 data 12.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, fax. 018 3371041.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).
  • W ogłoszeniu jest: Oferta z najniższą ceną: 5850,00.
  • W ogłoszeniu powinno być: Oferta z najniższą ceną: 5700,00.

Z up. Burmistrza Miasta                         
/-/ Wacław Zoń                                   
Zastepca Burmistrza                           

Limanowa, dnia 15.04.2013 r.

  

 

 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 83668-2013 z dnia 2013-02-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
Program szkolenia: - Podstawy pracy z komputerem, m.in. pojęcie systemu operacyjnego, pliki i struktury folderów, operacje kopiowania, usuwania i przenoszenia plików, konfiguracja podstawowych elementów systemu operacyjnego - Zastosowanie...
Termin składania ofert: 2013-03-08
 
 

 

 

 

 

 
 
Limanowa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników ostatecznych projektu Internet szansa dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa

Numer ogłoszenia: 144910 - 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 83668 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników ostatecznych projektu Internet szansa dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Program szkolenia:
- Podstawy pracy z komputerem, m.in. pojęcie systemu operacyjnego, pliki i struktury folderów, operacje kopiowania, usuwania i przenoszenia plików, konfiguracja podstawowych elementów systemu operacyjnego
- Zastosowanie wybranych programów użytkowych, m.in. edycja tekstu, obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, prezentacja multimedialna, grafika komputerowa
- Możliwości Internetu, m.in. portale internetowe, wyszukiwanie informacji w Internecie i gromadzenie ich, zagrożenia związane z Internetem, publikowanie w Internecie, komunikatory i fora internetowe, poczta elektroniczna, zakładanie konta, wysyłanie i odbieranie listów, sklepy internetowe i portale aukcyjne
- Indywidualne konsultacje ze słuchaczami kursu w pracowni komputerowej
- Liczba osób:60
- Liczba grup: 5 grup po 12 osób każda, w tym I grupa do 15 lat, II grupa od 16 do 30 lat, III grupa od 31 do 37 lat, IV grupa od 38 do 47 lat, V grupa powyżej 48 lat
- Ilość godzin: 150, w tym po 30. godz. kursu dla każdej z grup
- Miejsce prowadzenia szkolenia i przeprowadzenia egzaminu: Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych, przy ul. M. B. Bolesnej 13, 34-600 Limanowa, na sprzęcie komputerowym dostarczonym przez Zamawiającego (12 stanowisk komputerowych dla Uczestników)
- Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych zajęć + przerwa 15 minut)
- Godziny prowadzenia szkoleń: od poniedziałku do wtorku i od czwartku do piątku w godz. 14.00-18.00, w środy od 14.00-16.00 oraz w soboty w godz. 8.00-14.00 - po wcześniejszym uzgodnieniu
z Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta ds. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej
- Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia przez wykwalifikowanych wykładowców.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu listę osób realizujących zamówienie w imieniu Wykonawcy, które to osoby zostaną upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych - wzór upoważnienia stanowi Załącznik Nr 2 do umowy
- Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia/certyfikatu
o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami
o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.31.00-0, 80.53.32.00-1.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa realizowany w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·    Kuźnia Projektów Kreatywnych Aleksandra Górny, ul. Doliny Miętusiej 27/74, 43-316 Bielsko - Biała, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30182,55 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·           Cena wybranej oferty: 5850,00
·           Oferta z najniższą ceną: 5850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25830,00
·           Waluta: PLN.
 

Z up. Burmistrza Miasta                               
/-/ Wacław Zoń                                       
Zastępca Burmistrza                                 

Limanowa, dnia 12.04.2013 r.


ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: Kuźnia Projektów Kreatywnych Aleksandra Górny, ul. Doliny Mietusiej 27/74, 43-316 Bielsko – Biała
Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 5.850,00 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

2. W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

Oferta Nr 1:
Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków
. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 36,93 pkt.

Oferta Nr 2:
Małopolskie Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz, ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków
. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 50,44 pkt.

Oferta Nr 3:
Kuźnia Projektów Kreatywnych Aleksandra Górny, ul. Doliny Miętusiej 27/74, 43-316 Bielsko – Biała
. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.

Oferta Nr 4:
Firma Usługowo – Szkoleniowa „VERUS” , ul. Mireckiego 29 lok. 65, 42-208 Częstochowa
. Wykonawca podlega wykluczeniu a jego oferta odrzuceniu.

Oferta Nr 5:
Europejska Grupa Konsultingowa Anna Kaźmierczak, ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź
. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 38,24 pkt.

Oferta Nr 6:
Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin
. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 22,65 pkt.
 
Oferta Nr 7:
Simply Comp – Paweł Klempka, Wola Niemiecka 153, 21-025 Niemce
. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 36,52 pkt.

Oferta Nr 8:
Eurotraining- szkolenia i doradztwo Katarzyna Gieniec-Sarna, Mystków 377, 33-334 Kamionka Wielka
. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 73,31 pkt.

Oferta Nr 9:
Anna Pawlik INGO, ul. Osiedle Słoneczne 7 m. 29, 33-340 Stary Sącz
. Wykonawca podlega wykluczeniu a jego oferta odrzuceniu.

Oferta Nr 10:
AP Edukacja Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 132, 90-062 Łódź. Oddział Kraków, ul. Szewska 14, 31-009 Kraków
. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 36,11 pkt.

Oferta Nr 11:
NaVigator Training Dirction, ul. 11 Listopada 18 lok.3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
. Wykonawca podlega wykluczeniu a jego oferta odrzuceniu.

Oferta Nr 12:
Javatech Sp. z o.o., ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa
. Wykonawca podlega wykluczeniu a jego oferta odrzuceniu.

Oferta Nr 13:
Far Beyond Business Bartosz Kosiński, ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków
. Wykonawca podlega wykluczeniu a jego oferta odrzuceniu.

Oferta Nr 14:
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz
. Wykonawca podlega wykluczeniu a jego oferta odrzuceniu.

Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 27.03.2013 r.

 

 
 
Zobacz ogłoszenie:
 
Data zamówienia: 2013-02-28

Miejscowość: Limanowa
 Limanowa - miasto
 powiat limanowski
 

 
 

   


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 83668-2013 z dnia 2013-02-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
Program szkolenia: - Podstawy pracy z komputerem, m.in. pojęcie systemu operacyjnego, pliki i struktury folderów, operacje kopiowania, usuwania i przenoszenia plików, konfiguracja podstawowych elementów systemu operacyjnego - Zastosowanie...
Termin składania ofert: 2013-03-08
 
 

 

 

 

 

 
 
Numer ogłoszenia: 86600 - 2013; data zamieszczenia: 04.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 83668 - 2013 data 28.02.2013 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, fax. 018 3371041.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
·                  W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Program szkolenia:
-   Podstawy pracy z komputerem, m.in. pojęcie systemu operacyjnego, pliki i struktury folderów, operacje kopiowania, usuwania i przenoszenia plików, konfiguracja podstawowych elementów systemu operacyjnego
-   Zastosowanie wybranych programów użytkowych, m.in. edycja tekstu, obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, prezentacja multimedialna, grafika komputerowa
-  Możliwości Internetu, m.in. portale internetowe, wyszukiwanie informacji w Internecie i gromadzenie ich, zagrożenia związane z Internetem, publikowanie w Internecie, komunikatory i fora internetowe, poczta elektroniczna, zakładanie konta, wysyłanie i odbieranie listów, sklepy internetowe i portale aukcyjne - Indywidualne konsultacje ze słuchaczami kursu w pracowni komputerowej
-   Pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z obsługą komputera w domu słuchacza kursu
-   Liczba osób:60
-   Liczba grup: 5 grup po 12 osób każda, w tym I grupa do 15 lat, II grupa od 16 do 30 lat, III grupa od 31 do 37 lat, IV grupa od 38 do 47 lat, V grupa powyżej 48 lat
-   Ilość godzin: 150, w tym po 30. godz. kursu dla każdej z grup
-   Miejsce prowadzenia szkolenia i przeprowadzenia egzaminu: Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych, przy ul. M. B. Bolesnej 13, 34-600 Limanowa, na sprzęcie komputerowym dostarczonym przez Zamawiającego (12 stanowisk komputerowych dla Uczestników)
-   Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych zajęć + przerwa 15 minut)
-   Godziny prowadzenia szkoleń: od poniedziałku do wtorku i od czwartku do piątku w godz. 14.00-18.00, w środy od 14.00-16.00 oraz w soboty w godz. 8.00-14.00 - po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta ds. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej
-   Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia przez wykwalifikowanych wykładowców. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu listę osób realizujących zamówienie w imieniu Wykonawcy, które to osoby zostaną upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych - wzór upoważnienia stanowi Załącznik Nr 2 do umowy
-   Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską.
 
 
·                  W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Program szkolenia:
-   Podstawy pracy z komputerem, m.in. pojęcie systemu operacyjnego, pliki i struktury folderów, operacje kopiowania, usuwania i przenoszenia plików, konfiguracja podstawowych elementów systemu operacyjnego
-   Zastosowanie wybranych programów użytkowych, m.in. edycja tekstu, obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, prezentacja multimedialna, grafika komputerowa
-  Możliwości Internetu, m.in. portale internetowe, wyszukiwanie informacji w Internecie i gromadzenie ich, zagrożenia związane z Internetem, publikowanie w Internecie, komunikatory i fora internetowe, poczta elektroniczna, zakładanie konta, wysyłanie i odbieranie listów, sklepy internetowe i portale aukcyjne - Indywidualne konsultacje ze słuchaczami kursu w pracowni komputerowej
-   Liczba osób:60
-   Liczba grup: 5 grup po 12 osób każda, w tym I grupa do 15 lat, II grupa od 16 do 30 lat, III grupa od 31 do 37 lat, IV grupa od 38 do 47 lat, V grupa powyżej 48 lat
-   Ilość godzin: 150, w tym po 30. godz. kursu dla każdej z grup
-   Miejsce prowadzenia szkolenia i przeprowadzenia egzaminu: Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych, przy ul. M. B. Bolesnej 13, 34-600 Limanowa, na sprzęcie komputerowym dostarczonym przez Zamawiającego (12 stanowisk komputerowych dla Uczestników)
-   Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych zajęć + przerwa 15 minut)
-   Godziny prowadzenia szkoleń: od poniedziałku do wtorku i od czwartku do piątku w godz. 14.00-18.00, w środy od 14.00-16.00 oraz w soboty w godz. 8.00-14.00 - po wcześniejszym uzgodnieniu
z Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta ds. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej
-   Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia przez wykwalifikowanych wykładowców. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu listę osób realizujących zamówienie w imieniu Wykonawcy, które to osoby zostaną upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych - wzór upoważnienia stanowi Załącznik Nr 2 do umowy
-   Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską.
 
Z up. Burmistrza Miasta                      
/-/ Wacław Zoń                            
       Zastępca Burmistrza                        
Limanowa, dnia 4 marca 2013 r.
 

 

 

 

 

 ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa    z m i e n i a  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników ostatecznych projektu „Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa” , w następujący sposób:

 

 
1) W Rozdziale 2 ust. 3 SIWZ -„Program szkolenia” - usuwa się zapis: „Pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z obsługą komputera w domu słuchacza
 
2)   W Rozdziale 2 ust. 3 SIWZ  - „Warunki dodatkowe” otrzymuje numer 4. i dodaje się w nim pkt 19):
„19) Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) w czasie przerw miedzy zajęciami”
 
Z up. Burmistrza Miasta                  
/-/ Wacław Zoń                           
Zastępca Burmistrza                     
 
Limanowa, dnia 4 marca 2013 r.
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
 


 

 

 
Limanowa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń
dla Uczestników ostatecznych projektu Internet szansa
dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
mieszkańców Miasta Limanowa

Numer ogłoszenia: 83668 - 2013; data zamieszczenia: 28.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników ostatecznych projektu Internet szansa dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Program szkolenia:
- Podstawy pracy z komputerem, m.in. pojęcie systemu operacyjnego, pliki i struktury folderów, operacje kopiowania, usuwania i przenoszenia plików, konfiguracja podstawowych elementów systemu operacyjnego
- Zastosowanie wybranych programów użytkowych, m.in. edycja tekstu, obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, prezentacja multimedialna, grafika komputerowa
- Możliwości Internetu, m.in. portale internetowe, wyszukiwanie informacji w Internecie i gromadzenie ich, zagrożenia związane z Internetem, publikowanie w Internecie, komunikatory i fora internetowe, poczta elektroniczna, zakładanie konta, wysyłanie i odbieranie listów, sklepy internetowe i portale aukcyjne
- Indywidualne konsultacje ze słuchaczami kursu w pracowni komputerowej
- Pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z obsługą komputera w domu słuchacza kursu
- Liczba osób:60
- Liczba grup: 5 grup po 12 osób każda, w tym I grupa do 15 lat, II grupa od 16 do 30 lat, III grupa od 31 do 37 lat, IV grupa od 38 do 47 lat, V grupa powyżej 48 lat
- Ilość godzin: 150, w tym po 30. godz. kursu dla każdej z grup
- Miejsce prowadzenia szkolenia i przeprowadzenia egzaminu: Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych, przy ul. M. B. Bolesnej 13, 34-600 Limanowa, na sprzęcie komputerowym dostarczonym przez Zamawiającego (12 stanowisk komputerowych dla Uczestników)
- Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych zajęć + przerwa 15 minut)
- Godziny prowadzenia szkoleń: od poniedziałku do wtorku i od czwartku do piątku w godz. 14.00-18.00, w środy od 14.00-16.00 oraz w soboty w godz. 8.00-14.00 - po wcześniejszym uzgodnieniu
z Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta ds. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej
- Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia przez wykwalifikowanych wykładowców. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu listę osób realizujących zamówienie w imieniu Wykonawcy, które to osoby zostaną upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych - wzór upoważnienia stanowi Załącznik Nr 2 do umowy
- Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.31.00-0, 80.53.32.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionej w pkt III 4.1 koncesji, zezwolenia, licencji, który potwierdzać będzie, że Wykonawcy są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. nr 236 poz. 2365 z późn. zmianami) lub do wykazu placówek, ośrodków i działalności oświatowej prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, które uzyskały akredytację Kuratora Oświaty, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. nr 227 poz. 2247 z późn. zm. )
·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych lub wykonywanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi, że Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonali co najmniej dwie usługi szkoleniowe współfinansowane przez Unię Europejską w zakresie kursów komputerowych
·   III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionej w pkt III 4.1 opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·     III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·     koncesję, zezwolenie lub licencję
·     wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·     opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·     III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·     aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·     aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·     wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·     III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 3 do SIWZ),
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
3) Informacja nt grupy kapitałowej (rozdział 5 ust. 6 SIWZ)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
2) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone:
a) w przypadku przerwania kursu przez osobę skierowaną, wówczas zapłata za kurs ww. osoby nastąpi za okres faktycznego uczestnictwa w kursie
b) w przypadku zmniejszenia ilości uczestników kursu proporcjonalnie do zmniejszonej ilości uczestników kursu, przy czym cena kursu dla 1 uczestnika (1 osobogodziny) jest stała i nie ulega zmianie
3) w wyniku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością realizacji umowy
4) Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy
5) Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania m.in. zmiana danych adresowych Wykonawcy, jego formy organizacyjnej, osób reprezentujących Wykonawcę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:08.03.2013 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Internet szansa dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa realizowany w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Z up. Burmisrza Miasta                   
/-/ Wacław Zoń                         
Zastepca Burmistrza                     

 

Limanowa, dnia 28 lutego 2013 r.
 
 
 
 
 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA
ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ
DLA UCZESTNIKÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU
„INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA”
 
Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 200 000 euro
 
 
ZATWIERDZAM
 
 
Z up. Burmisrza Miasta
/-/ Wacław Zoń 
Zastepca Burmistrza  
<Podpis pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego>
 
Limanowa, dnia 28 lutego 2013r.
 
 
 
Nazwa Zamawiającego:               Burmistrz Miasta Limanowa
REGON:                                               000523933                        
NIP:                                                      737-10-04-591
Miejscowość                                    34-600 Limanowa
Adres:                                                  ul. Jana Pawła II9
Strona internetowa:                     
www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania:                     pon-pt   730 - 1530
Tel.:                                                      18 337 20 54
Fax:                                                      18 337 10 41
 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
 
znak postępowania: GK.271.1.5.13
 
SPIS TREŚCI:
Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od wykonawców
Rozdział 6.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Rozdział 7.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium
Rozdział 9. Termin związania ofertą
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert
Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny
Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 17. Inne informacje
Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Rozdział 19. Załączniki do SIWZ 
 
 
 
Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
 
1.    Zamawiający: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.
2.   Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
3.   Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- strona internetowa – www.miasto.limanowa.pl , BIP
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
 
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
 
1.       Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera, programów komputerowych i narzędzi internetowych dla Uczestników ostatecznych projektu „Internet szansa dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, współfinansowanego jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2.       Wspólny słownik zamówień:
CPV 80.50.00.00-9 – usługi szkoleniowe,
CPV 80.53.31.00-0 – usługi szkolenia komputerowego,
CPV 80.53.32.00-1 – kursy komputerowe
3.    Przedmiot zamówienia obejmuje:
Program szkolenia:
- Podstawy pracy z komputerem, m.in. pojęcie systemu operacyjnego, pliki i struktury folderów, operacje kopiowania, usuwania i przenoszenia plików, konfiguracja podstawowych elementów systemu operacyjnego
- Zastosowanie wybranych programów użytkowych, m.in. edycja tekstu, obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, prezentacja multimedialna, grafika komputerowa
- Możliwości Internetu, m.in. portale internetowe, wyszukiwanie informacji w Internecie i gromadzenie ich, zagrożenia związane z Internetem, publikowanie w Internecie, komunikatory i fora internetowe, poczta elektroniczna, zakładanie konta, wysyłanie i odbieranie listów, sklepy internetowe i portale aukcyjne
- Indywidualne konsultacje ze słuchaczami kursu w pracowni komputerowej
- Pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z obsługą komputera w domu słuchacza kursu
· Liczba osób:60
· Liczba grup: 5 grup po 12 osób każda, w tym I grupa do 15 lat, II grupa od 16 do 30 lat, III grupa od 31 do 37 lat, IV grupa od 38 do 47 lat, V grupa powyżej 48 lat
· Ilość godzin: 150, w tym po 30. godz. kursu dla każdej z grup
· Miejsce prowadzenia szkolenia i przeprowadzenia egzaminu: Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych, przy ul. M. B. Bolesnej 13, 34-600 Limanowa, na sprzęcie komputerowym dostarczonym przez Zamawiającego (12 stanowisk komputerowych dla Uczestników)
· Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin (1 godzina = 1 godzina lekcyjna tj. 45 minut zegarowych zajęć + przerwa 15 minut)
· Godziny prowadzenia szkoleń: od poniedziałku do wtorku i od czwartku do piątku w godz. 14.00-18.00, w środy od 14.00-16.00 oraz w soboty w godz. 8.00-14.00 – po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta ds. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej
· Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia przez wykwalifikowanych wykładowców. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu listę osób realizujących zamówienie w imieniu Wykonawcy, które to osoby zostaną upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych – wzór upoważnienia stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.
· Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczenia z logotypami Unii Europejskiej i informacjami o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską – patrz pkt 3. 12) niniejszego Rozdziału
 
3.    Warunki dodatkowe:            
1)   Zamówienie realizowane jest w ramach projektu  „Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2)   Środki finansowe na wynagrodzenie zostały zapewnione w budżecie projektu „Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa”
3)   Realizacja zamówienia będzie zgodna z ustawą o Ochronie danych osobowych, przepisów BHP
i ppoż. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem zadania oraz przestrzegania innych postanowień ustawy o ochronie danych osobowych
4)   Zamawiający, podmiot kontrolujący zamawiającego oraz inne uprawnione do kontroli podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu mają prawo kontroli oraz wglądu we wszystkie dokumenty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, do dnia upływu 3 lat od zamknięcia PO IG lub do dnia upływu 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia PO IG albo dłużej jeżeli jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5)    Wykonawca zobowiązany jest do informowania uczestników szkolenia przed rozpoczęciem zajęć o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
6) Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowego zamówienia, a w szczególności: programu, harmonogramu, dokumentów związanych z kosztami, listy obecności uczestników, certyfikatów i zaświadczeń do dnia 31 grudnia 2020 roku lub dłużej jeżeli jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
7)    Wykonawca opracuje harmonogram realizacji poszczególnych zajęć, zawierający daty, godziny ich prowadzenia i przekaże Zamawiającemu harmonogram zatwierdzony przez pełnomocnika ds. Biblioteki Publicznej, co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkoleń. Wszelkie zmiany tego harmonogramu Wykonawca przekaże Zamawiającemu na bieżąco w miarę ich zaistnienia.
8)    Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o każdej nieobecności uczestnika projektu na szkoleniu, telefonicznie pod nr 18 337 20 54 wew. 155 lub drogą mailową na adres poig@miasto.limanowa.pl w terminie najpóźniej do następnego dnia roboczego. W przypadku niedopełnienia obowiązku poinformowania o nieobecności uczestnika projektu na zajęciach Wykonawca przeprowadzi dodatkowe zajęcia wyrównujące dla tego Uczestnika, w wymiarze odpowiadającym ilości godzin nieobecności.
10) Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń materiały dydaktyczne, piśmienne, podręczniki (w tym jeden dodatkowy do dokumentacji projektu), zgodne z zakresem tematycznym szkolenia (w ilości i asortymencie niezbędnym do prawidłowej realizacji zajęć) oznakowanych logotypami: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej z odniesieniem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Miasta Limanowa, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)
11) Przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca poinformuje Uczestników i Zamawiającego o wymogach niezbędnych do pozytywnego zakończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu
12) Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia zgodnie z przepisami prawa regulującymi przeprowadzenie szkolenia oraz zaświadczeń opatrzonych kolorowymi logotypami, o których mowa w pkt 3.10 SIWZ
13) Wykonawca dostarczy uczestnikom po zakończeniu szkolenia ankiety służące do oceny szkolenia  (ankietę ewaluacyjną)
14) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia wśród 100% Uczestników w oparciu o wzór formularza ankiety ewaluacyjnej, który przedstawi do akceptacji Zamawiającemu co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia. Na ankiecie Wykonawca umieści nazwę projektu realizowanego przez Zamawiającego oraz oznaczenia i napisy, zgodnie z pkt 3.10 SIWZ
15) Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków i dostarczyć kserokopię zawartej polisy ubezpieczeniowej do Zamawiającego w terminie 5 dni od daty rozpoczęcia kursu. Koszt ubezpieczenia NNW należy ująć w cenie ofertowej
16) Wykonawca zobowiązany jest także do wydania Zamawiającemu dokumentacji szkoleniowej (wg wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego), nie później niż 7 dni od daty zakończenia szkolenia, w tym:
- zaświadczeń oznakowanych zgodnie z zapisem w pkt 3.10 SIWZ,
- dokumentacji fotograficznej usługi,
- dziennych list obecności uczestników szkolenia,
- dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć,
- oświadczenia każdego z Uczestników potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych i biurowych,
- rejestr wydanych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia
- kserokopii protokołów z egzaminów poświadczonych za zgodność z oryginałem
- ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników szkolenia
17) W przypadku zlecenia organizacji i realizacji szkolenia podwykonawcy, Wykonawca będzie prowadził dokumentację szkolenia,
18) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone:
- w przypadku przerwania szkolenia przez osobę skierowaną, wówczas zapłata za szkolenie ww. osoby nastąpi za okres faktycznego uczestnictwa w szkoleniu
- w przypadku zmniejszenia ilości uczestników szkolenia proporcjonalnie do zmniejszonej ilości uczestników szkolenia, przy czym cena szkolenia dla 1 uczestnika jest stała i nie ulega zmianie
 
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji szkolenia: do 31.05.2013r., zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik do umowy.
 
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.    O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1)    Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj.:
- są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. nr 236 poz. 2365 z późn. zmianami) lub do wykazu placówek, ośrodków i działalności oświatowej prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, które uzyskały akredytację Kuratora Oświaty, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. nr 227 poz. 2247 z późn. zm. ),
b)    posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie usługi szkoleniowe współfinansowane przez Unię Europejską w zakresie kursów komputerowych;
c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ
d)    sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 50 000 złotych (słownie złotych : pięćdziesiąt tysięcy).
 
2)    Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 
2.    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
3.    Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
4.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).
 
Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców
1.    Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:
1)    oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.
2)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
3)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
4)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
5)    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
6)    koncesję, zezwolenie lub licencję potwierdzające spełnienie warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. a SIWZ
7)    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie usług określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są:
a)     poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
b)    oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia , o którym mowa w ppkt a)
Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.
Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wartość tych usług w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
8)    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2.    Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.     Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia dokumentów dotyczących zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5.     Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
6.     Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
7.     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8.    Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.    Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.   W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
 
Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1)    ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2)    zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3)    pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4)    pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie;
5)    jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 
Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
1.    W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
- pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
- faksem nr 18 337 10 41
-    drogą elektroniczną (adresy: sekretariat@miasto.limanowa.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2.    Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
3.    Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
4.    Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak postępowania lub nazwę postępowania
5.    SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl oraz można ją także odebrać
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa pok. 31, w godzinach urzędowania Zamawiającego.
6.    Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia następujące osoby:
- Agnieszka Dominik – tel. 18 337 20 54 wew. 155
 
Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
 
Rozdział 9. Termin związania ofertą
1.    Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2.    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.    Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
 
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert
1.    Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta), zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Burmistrz Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
OFERTA NA: Przeprowadzenie kursu komputerowego
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 08.03.2013r. godz. 13:00
2.    Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1)    osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2)    w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
3.    Tajemnica przedsiębiorstwa:
1)    jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2)    zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
4.    Informacje pozostałe:
1)    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2)    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SIWZ,
3)    Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
5.    Zaleca się, aby:
a)    ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b)    każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c)    kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d)    oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr 3  do SIWZ).
6.    Zmiana / wycofanie oferty:
a)    zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b)    o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c)    pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d)    do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7.    Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
 
 
Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 
1.         Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: Burmistrz Miasta Limanowaul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa,pokój nr 28, w terminie do dnia 08.03.2013 roku, godz. 12.30
2.         Otwarcie ofert nastąpi Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pok. 19, dnia 08.03.2013 roku, godz. 13.00
3.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4.    Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
5.    Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
6.    UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do pok. nr 28 w siedzibie Zamawiającego.
 
Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny
 
1.      Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę brutto za wykonanie całości zamówienia oraz ceny jednostkowe.
2.      Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.      Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i zyska także powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług.
4.    Oferowana cena nie może być zmieniona po otwarciu ofert, chyba że zmiana ta wynika z poprawienia przez Zamawiającego omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
5.    Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.    W przypadku, gdy zajęcia nie będą odbywać się w pełnym wymiarze godzin, Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części zamówienia tj. faktycznie przeprowadzonych godzin kursu.
7.    W przypadku przerwania kursu przez osobę skierowaną, Wykonawcy przysługiwać będzie zapłata za kurs ww. osoby za okres faktycznego uczestnictwa jej w kursie.
8.    W przypadku zmniejszenia ilości uczestników kursu wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do zmniejszonej ilości uczestników kursu, przy czym cena kursu dla 1 uczestnika jest stała i nie ulega zmianie.
 
Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
KC = CN / C OB. x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt
 
Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.
 
Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do SIWZ.
Uwaga – w Załączniku Nr 4 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.
 
Rozdział 17. Inne informacje
 
Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych i wariantowych,
2) udzielania zamówień uzupełniających,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
 
Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
 
 
 

 

 

 

Tagi