Przekazanie sprzętu komputerowego mieszkańcom

2012-11-16 11:57

Mieszkańcy otrzymali komputery!

W Urzędzie Miasta odbyło się przekazanie przez Burmistrza Miasta sprzętu komputerowego, tj. 40 zestawów komputerowych wraz z podłączeniem do Internetu - mieszkańcom miasta wytypowanym w ramach projektu „Internet szansa dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 

2 maja br. Burmistrz Miasta Limanowa podpisał umowę o dofinansowanie Projektu „Internet szansa dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” pochodzącego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom dorosłym wykluczonym cyfrowo, które objęte są pomocą społeczną z racji trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności z obszaru miasta Limanowa. Projekt obejmie osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz matki samotnie wychowujące dzieci. Dodatkowym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci pozostających pod opieką osób objętych pomocą społeczną. Celem szczegółowym jest dostarczenie sprzętu i dostępu do sieci oraz wyposażenie uczestników projektu w wiedzę i umiejętności obsługi programów i narzędzi internetowych, które będą przydatne w podejmowaniu prób wychodzenia z sytuacji kryzysowych, w tym w szczególności sprawniejszego poszukiwania ofert pracy oraz wzrostowi ich atrakcyjności na rynku pracy.


 

Cele te zostaną osiągnięte poprzez dostarczenie łącznie 52 zestawów komputerowych wraz z podłączeniem do Internetu, w tym 40 zestawów dla gospodarstw domowych, osób objętych pomocą społeczną oraz 12 zestawów dla jednostki podległej Urzędowi Miasta w której w ramach działań koordynacyjnych prowadzone będzie Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych. Projekt ma trwać przez najbliższe 7 lat, z czego przez najbliższe 2 lata 85 % kosztów będzie refundowane przez Unię Europejską. Na kolejne 5 lat realizowania projektu środki finansowe zapewni Miasto Limanowa.

Dzięki projektowi osoby, które nie dysponują dostępem do sieci i sprzętu uzyskają dostęp do Internetu o wysokich parametrach łącza. W dalszej kolejności  planuje się realizację szeregu działań e-learningowych skierowanych do osób objętych pomocą społeczną oraz znajdujących się w trudnej sytuacji.


 

 

 

 


 

Autor: Wydział Promocji
 
Tagi