Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.01.2013r.


Na podstawie art. 33  ust.1, art.34,  art. 35  w związku z art. 79  ust.1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  z 2008r. Nr 199 poz.1227  ze zmianami)  zawiadamia  się, że w dniu 17 stycznia  2012 roku wpłynął  wniosek Pana  Stanisława  Tomaszka, zam. 34- 600 Przyszowa  Stronie 167,  prowadzącego Przedsiębiorstwo  Usługowo – Handlowe   o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na  uzupełnieniu procesów  technologicznych wytwórni materiałów do budowy dróg  o produkcję masy  bitumicznej  oraz zmianę przeznaczenia, użytkowania, budynku garażowo – magazynowego  na stację obsługi i remontu  sprzętu budowlanego i środków  transportu   na terenie  części działki  nr ew. 380/14, obr. ew. 3 w Limanowej.


Mając  na uwadze opinie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Krakowie – Wydziału   Spraw   Terenowych w Starym Sączu, 33 – 340  Stary Sącz  ul. Daszyńskiego 3   z dnia  2.03.2012 roku,  Państwowego  Powiatowego Inspektora   Sanitarnego  w Limanowej  z dnia 9.03.2012 roku  i   postanowienie  Burmistrza  Miasta Limanowa, znak: ZP.6220/4/2012 rok, z dnia  30.03.2012 roku przystąpiono do  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko.


Organem administracji właściwym do wydania  decyzji  w tej sprawie  jest Burmistrz Miasta Limanowa, zaś  organami  biorącymi  udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi  do wydania opinii i dokonania  uzgodnień  będą  Regionalny Dyrektor  Ochrony  Środowiska w Krakowie – Wydział  Spraw  Terenowych w  Starym Sączu  i  Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Limanowej.


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy wyłożonej do wglądu w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9,  pok. Nr 33  oraz składania uwag i wniosków  w formie  pisemnej, elektronicznej  i ustnej do protokołu , w terminie od 31.01.2013 roku   do 20 luty 2013 roku  w Urzędzie  Miasta Limanowa, 34-600 Limanowa ul. Jana Pawła  II 9  w  Wydziale  Zagospodarowania  Przestrzennego, Nieruchomości  i Ochrony  Środowiska, pok. nr 33,  w godz. od  7³º  do 15³º.


Złożone  uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez  Burmistrza Miasta Limanowa przed wydaniem decyzji.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie  terminu o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu pozostawia się  bez  rozpatrzenia.

Otrzymują:
-    Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Limanowa.
-    Tablica ogłoszeń  Miasta Limanowa w siedzibie urzędu miasta.
-    Przewodniczący Zarządu  Osiedla Nr 4  (w celu obwieszczenia  na tablicach  ogłoszeń).
 
     


Tagi