Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.03.2013 r.

Limanowa, dnia 8.03.2013r.

         

OBWIESZCZENIE
                      Na podstawie 38 , art. 85 ust. 3  i art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 7.03.2013 roku  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na przebudowie istniejącej instalacji do wtórnego wytopu aluminium i stopów aluminium  położonej w Limanowej na działce nr ew. 174/5  obr. ew. 3 w Limanowej, w hali produkcyjnej LIMATHERM S. A. w Limanowej.        Z treścią  w/w decyzji i dokumentacją sprawy  można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33,  w godzinach pracy Urzędu  w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia.


        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie : 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
  • na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – w dziale  postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
  • na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
  • na tablicy  ogłoszeń Zarządu  Osiedla nr 4   w Limanowej
     
Tagi