Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.03.2013r.

 

Na podstawie art. 74  ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227 ze zmianami) oraz art. 49 i  art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze  zmianami)

Zawiadamia się, że na wniosek Miasta Limanowa  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie analizacji sanitarnej  grawitacyjnej w Limanowej  przy ul. Żwirki i Wigury. Kanalizację projektuje się z 2 ciągów kanalizacyjnych nad Osiedlem Marsa w Limanowej ( wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury ) do granic administracyjnych miasta Limanowa.
 

Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z wnioskiem w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33.  Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od   dnia  publicznego ogłoszenia.
 

Jednocześnie  informuje  się , że Burmistrz  Miasta  Limanowa zwrócił  się na  podstawie art. 64  ust. 1  i 2   ustawy z dnia  3.10.2008roku  o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227 ze zmianami  ) do Regionalnej Dyrekcji  Ochrony Środowiska  w Krakowie -  Wydziału  Spraw Terenowych, 33 – 340 Stary Sącz  ul. Daszyńskiego 3  i  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  w  Limanowej,  ul. M. B. Bolesnej 16B   o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w  przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  


Obwieszczenie  zostaje  publicznie ogłoszone  przez  umieszczenie. 

-  w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-  na stronie  internetowej  Miasta Limanowa w dziale  postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
-  na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej
-  w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla  Nr 3. 


 

 

 

Tagi