Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.04.2013r.


Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b i c , art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227 ze zmian.) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.04.2013 roku wydał  postanowienie w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko a  polegającego na   budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej  przy ulicy Żwirki i Wigury w Limanowej ( nad osiedlem „Marsa”  po obu stronach ulicy Żwirki i Wigury do granic administracyjnych miasta Limanowa).   

Z treścią  w/w postanowienia i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33.

Doręczenie stronom w/w postanowienia  uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
- na stronie  internetowej  Miasta Limanowa w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach
- na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa , w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej
- w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 . 

 

Tagi