Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.05.2013r.


Na podstawie 38 , art. 85 ust.3  i art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b,  c  ustawy z dnia 3 października  2008 roku o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227  ze  zmianami)  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9.05.2013 roku  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na   budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej  przy ulicy Żwirki i Wigury w Limanowej nad Osiedlem „Marsa”  po obu stronach ulicy Żwirki i Wigury do granic administracyjnych miasta Limanowa.    

Z treścią  w/w decyzji i dokumentacją sprawy  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33,  w godzinach pracy Urzędu - w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie : 
-    w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    na stronie  internetowej Miasta Limanowa – w dziale  postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
-    w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 

 

Tagi