Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.05.2013r.


Na podstawie  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze  zmianami), w związku z art. 74 ust. 3   ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199  poz. 1227 ze  zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu  9.05. 2013 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  w której  stwierdził brak  potrzeby  przeprowadzenia oceny  oddziaływania   na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego  na  budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej  przy ulicy Żwirki i Wigury w Limanowej nad Osiedlem „Marsa”  po obu stronach ulicy Żwirki i Wigury do granic administracyjnych miasta Limanowa.    

Z treścią  w/w decyzji i dokumentacją sprawy  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II  9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska , pok. Nr 33.

Doręczenie stronom w/w  decyzji uważa się  za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. 


Niniejsze obwieszczenie   zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 
-  w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,
-  na stronie  internetowej  Miasta Limanowa,  w dziale  postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach,
-  na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej
-  w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu   Osiedla Nr 3 


Tagi