Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.05.2013r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA
z dnia 27 maja   2013 r.


Na podstawie art. 33  ust.1 , art.34,  art. 35  w związku z art. 79  ust.1  ustawy z dnia 3  października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie , udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  z 2008r. Nr 199 poz.1227  ze zmianami)  zawiadamia  się , że w dniu 6 listopada  2012 roku  do Burmistrza Miasta Limanowa wpłynął  wniosek  Zakładu  Usługowo – Produkcyjnego  „EMITER”  Sp. j.  S. Bieda, P. Lis, 34- 600 Limanowa  ul. Skrudlak 3  o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie obiektu magazynowego i produkcyjnego z pomieszczeniami socjalnymi , utwardzonymi placami i miejscami parkingowymi, w Limanowej na działce nr ew. 168/9  w obrębie ew. 3, wraz z infrastrukturą   techniczną: wodną,  kanalizacją  sanitarną, opadową, gazową   i energetyczną – projektowanego do realizacji  w ramach rozbudowy istniejącego Zakładu Usługowo – Produkcyjnego „ EMITER”  Sp. j. zlokalizowanego na działkach ew. nr 170 , 171, 172, 173, 159/1  obr. ew. 3 w Limanowej. 


Mając  na uwadze opinie  Państwowego  Powiatowego Inspektora   Sanitarnego  w Limanowej  z dnia 17.12.2012 roku  i   postanowienie  Burmistrza  Miasta Limanowa, znak: ZP.6220/16/2012 roku , z dnia  31.01.2013 roku   przystąpiono do  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko.

 

Organem administracji właściwym do wydania  decyzji  w tej sprawie  jest Burmistrz Miasta Limanowa, zaś  organami  biorącymi  udział w ocenie oddziaływania na środowisko , właściwymi  do dokonania  uzgodnień i wydania opinii  będą  Regionalny Dyrektor  Ochrony  Środowiska w Krakowie – Wydział  Spraw  Terenowych w   Starym Sączu  i  Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Limanowej.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości  zapoznania się z dokumentacją sprawy wyłożonej do wglądu w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9,  pok. Nr 33  oraz składania uwag i wniosków  w formie  pisemnej, elektronicznej  i ustnej do protokołu, w terminie od 28.05.2013 roku  do 17 czerwca  2013 roku w Urzędzie Miasta Limanowa, 34-600 Limanowa ul. Jana Pawła  II 9  w  Wydziale  Zagospodarowania  Przestrzennego, Nieruchomości  i Ochrony  Środowiska , pok. nr 33,  w godz. od  7³º  do 15³º .


Złożone  uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez  Burmistrza Miasta Limanowa przed wydaniem decyzji.


Uwagi lub wnioski złożone po upływie  terminu o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu pozostawia się  bez  rozpatrzenia.

Otrzymują:

-  Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Limanowa.
-  Tablica ogłoszeń  Miasta Limanowa w siedzibie Urzędu  Miasta.
-  Przewodniczący Zarządu  Osiedla Nr 4  (w celu obwieszczenia  na  tablicach  ogłoszeń).
 
     


Tagi