Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 4.07.2013r.Limanowa, dn. 4 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
  

                    Na podstawie 38, art. 85 ust.3  i art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  Nr 199  poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3.07.2013 roku  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na  przebudowie wraz z rozbudową  mostu w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Limanowej  zlokalizowanego na działkach ew. nr 361, 652/47 obr. ew. 4, nr ew.  2/3, 2/4, 143 obr. ew. 5  i nr ew.  2 obr. ew. 7  w Limanowej.  

Z treścią  w/w decyzji i dokumentacją sprawy  można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,  w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości  i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33,  w godzinach pracy Urzędu - w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości   przez zamieszczenie: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
- na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach
- na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
- w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2 

Tagi