Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.08.2013r.

 

Na podstawie 38 , art. 85 ust.3  i art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227  ze  zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9.08.2013 roku  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na   przebudowie wraz z rozbudową  kładki pieszo – jezdnej  w ciągu ul. Szwedzkiej  w Limanowej  zlokalizowanego na działkach ew. nr 277/5  i 325  obr. ew. 4  i nr ew.  2/1, 2/3,142, 143  obr. ew. 5  w Limanowej.        

Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej ,w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33, w godzinach pracy Urzędu - w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości .

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie : 
-    w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – w dziale  postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
-    w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2  

Tagi