Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.10.2013r.


Na podstawie art.38, 85 ust. 3  ustawy z dnia  3 października  2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227 ze  zmianami) informuje  się wszystkich zainteresowanych  o wydaniu  w dniu 27.09.2013 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu magazynowego  i  produkcyjnego z pomieszczeniami socjalnymi, utwardzonymi placami i miejscami parkingowymi, w Limanowej na działce nr ew. 168/9  w obrębie ew. 3, wraz z infrastrukturą   techniczną : wodną,  kanalizacją  sanitarną, opadową  gazową i energetyczną – realizowanego w ramach rozbudowy istniejącego Zakładu Usługowo – Produkcyjnego „EMITER”  Sp. j. zlokalizowanego na działkach ew. nr 170, 171, 172, 173, 159/1  obr. ew. 3 w Limanowej.


Z treścią decyzji i z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Limanowej można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9 , pok. nr 33,  w godz. pracy Urzędu , w terminie do dnia 31. 10 2013 roku.    

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości  przez zamieszczenie na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Limanowa, na oficjalnej stronie Miasta Limanowa, na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9 w Limanowej  oraz  w miejscu planowanego przedsięwzięcia – tablicy ogłoszeń Zarządu Osiedla  nr 4 w Limanowej .
Tagi