Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 4.12.2013r.

Limanowa, dnia 4.12.2013r.


OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. z 2013 roku poz. 267).

 

Zawiadamia się, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie obiektu mostowego nr JNI 35000223 na potoku Sowlina wraz z dojazdami , w ciągu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa – Szyk – Mstów w km 0 + 396,25 w miejscowości Limanowa.

 

Jednocześnie informuje się , że Burmistrz Miasta Limanowa zwrócił się na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami ) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie - Wydziału Spraw Terenowych , 33 – 340 Stary Sącz ul. Daszyńskiego 3 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej , ul. M. B. Bolesnej 16B o wydanie opinii w powyższej sprawie.

 

Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z w/w wnioskiem i uzyskanymi opiniami w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego , Nieruchomości i Ochrony Środowiska , pok. Nr 33. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .

 

Obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone przez umieszczenie.

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa
  • na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
  • na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5.

 

 

 

Tagi