Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.12.2013 r.

Limanowa, dnia 06.12.2013r.

OBWIESZCZENIE   

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b i c, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst  jednolity z 2013 roku Dz. U. z 2013 roku poz.267) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6.12.2013 roku wydał postanowienie w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko a polegającego na Zagospodarowaniu „Miejskiej Góry” w Limanowej na Centrum Wypoczynku i Sportów  Ekstremalnych.
 
    Z treścią w/w postanowienia i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. nr 33.
    Doręczenie stronom w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie : 

-    w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    na stronie  internetowej  Miasta Limanowa w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej
-     w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczących Zarządu Osiedla Nr 7 i 8.  

 

 

 

Tagi