Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.12.2013 r.

Limanowa, dnia 9.12.2013r.

OBWIESZCZENIE

  Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku r. Dz. U. z 2013 roku poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 9.12.2013 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Zagospodarowaniu „Miejskiej Góry” w Limanowej na Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych.

    Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33.
        Doręczenie stronom w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. 


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 

-    w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa,
-    na stronie internetowej Miasta Limanowa, w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach,
-    na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, 
- w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczących Zarządu Osiedla  Nr 7 i 8.  

 

 

Tagi