Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 9.12.2013 r.

Limanowa, dnia 9.12.2013r.
           

                    OBWIESZCZENIE


   Na podstawie art.38 , art. 85 ust.3  i art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9.12.2013 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Zagospodarowaniu „Miejskiej Góry” w Limanowej na Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych.
 
    Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33, w godzinach pracy Urzędu- w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości .

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 

-    w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    na stronie internetowej  Miasta Limanowa– w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9
- w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczących Zarządu Osiedla Nr7 i 8.  

 

Tagi