Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.12.2013 r.

Limanowa, dnia 16.12.2013r.

           
                    OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie 38, art. 85 ust.3 i art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.12.2013 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo– produkcyjnej na działce nr ew. 133/2 obr. ew. 3 w Limanowej na terenie zakładu produkcyjnego firmy GOLD DROP Sp. z o.o.    


        Z treścią  w/w decyzji i dokumentacją sprawy  można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej ,w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego , Nieruchomości  i Ochrony Środowiska , pok. Nr 33,  w godzinach pracy Urzędu  - w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości .
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości   przez zamieszczenie : 

-    w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
-    w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4 


 

Tagi