Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.12.2013 r.

Limanowa, dnia 16.12.2013r.
 

                                OBWIESZCZENIE
 

     Na podstawie 38, art. 85 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.12.2013 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo– produkcyjnej na działce nr ew. 133/2 obr. ew. 3 w Limanowej na terenie zakładu produkcyjnego firmy GOLD DROP Sp. z o.o. .    


    Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. nr 33, w godzinach pracy Urzędu- w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 

-    w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa
-    na stronie internetowej Miasta Limanowa– w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9
-    w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 4.

 


 

Tagi