Wszystkie

0303 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.03.2014r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku r. Dz. U. z 2013 roku  poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i je

0801 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.01.2014 r.

Limanowa, dnia 7.01.2014r. OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. a, b i c, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzi

1501 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15.01.2014 r.

Limanowa, dnia 15.01.2014r.                                  OBWIESZCZENIE       Na podstawie 38, art. 85 ust.3 i art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. a, b, c us

2401 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.01.2014 r.

Limanowa, dnia 22.01.2014r.                                   OBWIESZCZENIE        Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pk

2401 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.01.2014 r.

Limanowa, dnia 22.01.2014r.   OBWIESZCZENIE         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku r. Dz. U. z 2013 roku poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paźdz

2401 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.01.2014 r.

Limanowa, dnia 23.01.2014r. OBWIESZCZENIE    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. z 2013 roku poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnien

3103 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 31.03.2014 r.

Limanowa, dnia 28.03.2014 r.   OBWIESZCZENIE       Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku r. Dz. U. z 2013 roku poz. 267) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o

0705 Obieszczenie Burmistzra Miasta Limanowa z dnia 07.05.2014 r.

Limanowa, dnia 7.05.2014r.   OBWIESZCZENIE  Na podstawie art.38, art. 85 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.05.2014 r.

3005 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.05.2014 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.05.2014 roku wydał decyzję o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.08.2014 r.

0708 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.08.2014 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1631 K Limanowa ul. Z. Augusta w km 0 +000- 1 + 135.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.09.2014 r.

1109 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.09.2014 r.

Zawiadamia się o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Rachwała w Limanowej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.09.2014 r.

2309 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.09.2014 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.09.2014 roku wydał postanowienie w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko a polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1631 K Limanowa ul. Z. Augusta w km 0+000– 1+ 135 w ramach zadania „Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Limanowa obejmującego drogę powiatową nr 1631 K ul. Z. Augusta oraz ulice miejskie”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.09.2014 r.

2509 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.09.2014 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 25.09.2014 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1631 K Limanowa ul. Z. Augusta w km 0+000– 1+ 135 w ramach zadania „Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Limanowa obejmującego drogę powiatową nr 1631 K ul. Z. Augusta oraz ulice miejskie”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.09.2014 rok

2509 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.09.2014 rok

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości że w dniu 25.09.2014 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1631 K Limanowa ul. Z. Augusta w km 0+000– 1+ 135 w ramach zadania „Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Limanowa obejmującego drogę powiatową nr 1631 K ul. Z. Augusta oraz ulice miejskie”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.12.2014 r.

0812 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.12.2014 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5.12.2014 roku wydał postanowienie w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Rachwała w Limanowej”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15.12.2014 r.

1512 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15.12.2014 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.12.2014 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Prefabrykatów Betonowych położonego w Limanowej na działkach nr ew. 82 i 83/2 obr. ew. 1 w Limanowej”.

archiwum wiadomości