Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.01.2014 r.

Limanowa, dnia 7.01.2014r.

OBWIESZCZENIE


    Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. a, b i c, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmian.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. z 2013 roku poz. 267) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3.01.2014 roku wydał postanowienie w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko a polegającego na przebudowie i rozbudowie obiektu mostowego nr JNI35000223 na potoku Sowliny wraz z dojazdami, w ciągu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa– Szyk– Mstów w km 0+ 396,25 w miejscowości Limanowa.
      Z treścią w/w postanowienia i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój nr 33.
     Doręczenie stronom w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
-    w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa
-    na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej
-    w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5.

Tagi