Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.01.2014 r.

Limanowa, dnia 22.01.2014r.
           
 

                    OBWIESZCZENIE

 


     Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. a, b ,c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.01.2014 roku  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie mostu nr JNI 35000223 wraz z dojazdami na pot. Sowlina w ciągu drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa– Szyk– Mstów km 0+ 396,25 w Limanowej.

    Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33, w godzinach pracy Urzędu- w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 


-    w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    na stronie internetowej Miasta Limanowa– w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9
- w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5.


 

Tagi