Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.01.2014 r.

Limanowa, dnia 22.01.2014r.

 

OBWIESZCZENIE
 

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku r. Dz. U. z 2013 roku poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze  zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 22.01.2014 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie mostu nr JNI 35000223 wraz z dojazdami na pot. Sowlina w ciągu drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa– Szyk– Mstów km 0+ 396,25 w Limanowej.
    Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33.
    Doręczenie stronom w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

-    w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,
- na stronie internetowej Miasta Limanowa, w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach,
-    na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,
-    w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5.
 

Tagi