Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.01.2014 r.

Limanowa, dnia 23.01.2014r.

OBWIESZCZENIE

   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. z 2013 roku poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu  22.01.2014 roku wydał postanowienie w którym z urzędu dokonał sprostowania w treści decyzji i w załączniku do decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Limanowa w dniu 15.06.2012r., znak: ZP.6220/13/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej Miasta Limanowa w rejonie ulic: Matki Boskiej Bolesnej, Polnej, Gajowej, Dębowej, Krakowskiej, Lipowej, Węgrzynowicza, Drożdża, Musiała, Bednarzy, Drzewnej, Rupniowskiego w Limanowej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym.

    Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33.
    Doręczenie stronom w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 

-    w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa,
-    na stronie internetowej Miasta Limanowa, w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach,
-    na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,
- w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczących Zarządu Osiedli Nr 4, 5 i 7.

Tagi