Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.03.2014r.


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku r. Dz. U. z 2013 roku  poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 ze  zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania , że w dniu  28.02. 2014 roku wydał postanowienie w którym wyraził stanowisko, że  realizacja przedsięwzięcia  pn. Przebudowa  ulicy Piłsudskiego i skrzyżowania ul. Witosa, Krakowskiej i Piłsudskiego  do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła  II (bez skrzyżowania) w ciągu drogi krajowej  nr 28 w Limanowej, dla którego Burmistrz Miasta Limanowa w dniu 8.06.2010 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  przebiega etapowo oraz  nie zmieniły się warunki określone w wymienionej decyzji .    

Z  treścią  w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II  9  w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska , pok. Nr 33.

Doręczenie stronom w/w  postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez   zamieszczenie : 

-w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa,
-na stronie internetowej  Miasta Limanowa, w dziale postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach,
-na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, 
-w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczących  Zarządu Osiedla  Nr  4 i 8 .  

Tagi