Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 31.03.2014 r.

Limanowa, dnia 28.03.2014 r.
 

OBWIESZCZENIE
 

    Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku r. Dz. U. z 2013 roku poz. 267) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami ) w związku z art. 131 i 144 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku r. Dz. U. z 2013 roku poz. 267) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że na postanowienie z dnia 28.02.2014 roku, w którym wyraził stanowisko, że  realizacja przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Piłsudskiego i skrzyżowania ul. Witosa, Krakowskiej i Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II (bez skrzyżowania) w ciągu drogi krajowej nr 28 w Limanowej, dla którego Burmistrz Miasta Limanowa w dniu 8.06.2010 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w wymienionej decyzji– wpłynęło zażalenie.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 

-    w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,
- na stronie internetowej Miasta Limanowa, w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach,
-    na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,
-  w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczących Zarządu Osiedla Nr 4 i 8.
 

Tagi