Obieszczenie Burmistzra Miasta Limanowa z dnia 07.05.2014 r.

Limanowa, dnia 7.05.2014r.

  OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art.38, art. 85 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze  zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.05.2014 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie stacji paliw płynnych na działce nr ew. 53/14 obr. ew. 7 przy ul. Z. Augusta w Limanowej”.

 

Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33, w godzinach pracy Urzędu- w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 

-         w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

-         na stronie internetowej Miasta Limanowa– w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach

 

-         na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9

-     w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3

Tagi