Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.05.2014 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.05.2014 roku wydał decyzję o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Limanowa, dnia 30.05.2014r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.05.2014 roku wydał decyzję o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- w zakresie zmiany czasu funkcjonowania zakładu- dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu magazynowo- produkcyjnego z pomieszczeniami socjalnymi utwardzonymi placami i miejscami parkingowymi, na działce nr ew. 168/9 w obrębie ew. 3 w Limanowej, wraz z infrastrukturą techniczną: wodną, kanalizacją sanitarną, opadową, gazową i energetyczną– realizowanego w ramach rozbudowy istniejącego Zakładu Usługowo– Produkcyjnego „EMITER” Sp.j. zlokalizowanego na działkach ew. nr 170, 171, 172, 173, 159/1 obr. ew. 3 w Limanowej, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w zmiany przedsięwzięcia.

         Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33, w godzinach pracy Urzędu- w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

   
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 

 

-         w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa

-         na stronie internetowej  Miasta Limanowa– w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach

-         na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9

-         w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4 w Limanowej

 

 

Tagi