Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.08.2014 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1631 K Limanowa ul. Z. Augusta w km 0 +000- 1 + 135.

Limanowa, dnia  6.08.2014r.

 

OBWIESZCZENIE

 

         Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. z 2013 roku poz.267).

 

Zawiadamia się, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie  i rozbudowie drogi powiatowej nr 1631 K Limanowa ul. Z. Augusta w km 0 +000- 1 + 135.                   

Jednocześnie informuje się, że Burmistrz Miasta Limanowa zwrócił się na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie-  Wydziału Spraw Terenowych, 33– 340 Stary Sącz ul. Daszyńskiego 3 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej, ul. M. B. Bolesnej 16B o wydanie opinii w powyższej sprawie.

Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z w/w  wnioskiem  w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego , Nieruchomości i Ochrony Środowiska  , pok. Nr 33.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .

 

Obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone przez umieszczenie.

 

-         w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

-         na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach

-         na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczących Zarządu Osiedla Nr 3 i 6.  

 

 

Tagi