Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.09.2014 r.

Zawiadamia się o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Rachwała w Limanowej.

Limanowa, dnia  11.09.2014r.

 

OBWIESZCZENIE

          Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 ze zmianami) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. z 2013 roku poz.267) 

 

         Zawiadamia się, że na wniosek Miasta Limanowa wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Rachwała w Limanowej.

Jednocześnie informuje się, że Burmistrz Miasta Limanowa zwrócił się na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie- Wydziału Spraw Terenowych, 33– 340 Stary Sącz ul. Daszyńskiego 3 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej, ul. M. B. Bolesnej 16B o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia .

Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .

 

 

Obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone przez umieszczenie. 

 

-         w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

-         na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach

-         na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

-         w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 7.

 

Tagi