Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.09.2014 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 25.09.2014 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1631 K Limanowa ul. Z. Augusta w km 0+000– 1+ 135 w ramach zadania „Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Limanowa obejmującego drogę powiatową nr 1631 K ul. Z. Augusta oraz ulice miejskie”.

Limanowa, dnia 25.09.2014r.

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku r. Dz. U. z 2013 roku poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 25.09.2014 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1631 K Limanowa ul. Z. Augusta w km 0+000– 1+ 135 w ramach zadania „Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Limanowa obejmującego drogę powiatową nr 1631 K ul. Z. Augusta oraz ulice miejskie”.

Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33.

         Doręczenie stronom w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 

 

-         w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,

-         na stronie internetowej Miasta Limanowa, w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach ,

-         na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,

-  w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczących Zarządu Osiedla Nr 3 i 6.

 

Tagi