Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.09.2014 rok

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości że w dniu 25.09.2014 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1631 K Limanowa ul. Z. Augusta w km 0+000– 1+ 135 w ramach zadania „Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Limanowa obejmującego drogę powiatową nr 1631 K ul. Z. Augusta oraz ulice miejskie”.

Limanowa, dnia 25.09.2014r.

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art.38, art. 85 ust.3 i art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości że w dniu 25.09.2014 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1631 K Limanowa ul. Z. Augusta w km 0+000– 1+ 135 w ramach zadania „Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Limanowa obejmującego drogę powiatową nr 1631 K ul. Z. Augusta oraz ulice miejskie”.

         Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33, w godzinach pracy Urzędu- w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

-         w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

-         na stronie internetowej Miasta Limanowa– w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach

-         na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9

-  w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczących Zarządu Osiedla Nr 3 i 6.

Tagi