Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.12.2014 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5.12.2014 roku wydał postanowienie w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Rachwała w Limanowej”

Limanowa, dnia 8.12.2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. a, b i c, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. z 2013 roku poz. 267 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5.12.2014 roku wydał postanowienie w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Rachwała w Limanowej”.

 

         Z treścią w/w postanowienia i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. nr 33.

         Doręczenie stronom w/w postanowienia uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

 

 

 

-         w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

-         na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach

-         na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

-         w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 7.

Tagi