Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15.12.2014 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.12.2014 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Prefabrykatów Betonowych położonego w Limanowej na działkach nr ew. 82 i 83/2 obr. ew. 1 w Limanowej”.

Limanowa, dnia 11.12.2014 r.

 

 OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.12.2014 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Prefabrykatów Betonowych położonego w Limanowej na działkach nr ew. 82 i 83/2 obr. ew. 1 w Limanowej”.

 Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33, w godzinach pracy Urzędu- w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

-         w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

-         na stronie internetowej Miasta Limanowa– w dziale postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach,

-         na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5.

Tagi