Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.02.2015 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Rachwała w Limanowej”.

Limanowa, dnia 6.02.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku r. Dz. U. z 2013 roku poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze  zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 5.02. 2015 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Rachwała w Limanowej”.

 

         Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33.

         Doręczenie stronom w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:


- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

- na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach

- na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 7.

Tagi