Obiweszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.02.2015 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Rachwała w Limanowej”.

Limanowa, dnia 6.02.2015

 
OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości że w dniu 5.02.2015 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Rachwała w Limanowej”.

 

         Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33, w godzinach pracy Urzędu- w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa

- na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach

- na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa , w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 7.

Tagi