Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.03.2015 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3.03.2015 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa stacji paliw płynnych na działkach nr ew. 276/2 i 277/2 obr. ew. 5 przy ul. Targowej w Limanowej”.

Limanowa, dnia 3.03.2015

 OBWIESZCZENIE

 

        Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3.03.2015 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa stacji paliw płynnych na działkach nr ew. 276/2 i 277/2 obr. ew. 5 przy ul. Targowej w Limanowej”.

 

Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33, w godzinach pracy Urzędu- w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

-         na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale  postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach

-         na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 1

Tagi