Obiweszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.07.2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.07.2015 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzonego oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia"

Limanowa, dnia  06.07.2015.

 

 

OBWIESZCZENIE

  Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku r. Dz. U. z 2013 roku  poz. 267 ze zmianami  ) , w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 ze  zmianami ) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania , że w dniu 06.07.2015 roku wydał   postanowienie o odstąpieniu od obowiązku   przeprowadzenia oceny   oddziaływania  na środowisko  dla przedsięwzięcia   polegającego na „Rozbudowie ulicy  Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.  

 

 

 

 

   Z  treścią  w/w postanowienia   i  dokumentacją sprawy  można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II  9  w Limanowej , w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego , Nieruchomości i Ochrony Środowiska  , pok. Nr 36.

 

 

  Doręczenie stronom w/w  postanowienia    uważa się  za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie   zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie : 

 

 

 

-         w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa ,

-         na stronie  internetowej  Miasta Limanowa ,  w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach ,

 

 

-         na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  , w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, 

 

 

 

 

 

-    w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego      Zarządu    Osiedla  Nr  4.

Tagi