Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.08.2015 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że w dniu 10.08.2015 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. "Budowa pawilonu stacji paliw przy ul. Jana Pawła II na działkach nr ewid. 190/2, 186 obr. 5 m. Limanowa

Limanowa, dnia 10.08.2015

 

                           

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Na podstawie art.38 , art. 85 ust.3  i art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b ,c     ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 ze  zmianami ) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości  że w dniu   10.8.2015 roku  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach   w której nie  stwierdził  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.  „Budowa pawilonu stacji paliw przy ul. Jana Pawła II   na działkach  nr ew. 190/2 i 186    obr. ew. 5  w Limanowej.   

 

 

                   Z treścią  w/w decyzji i dokumentacją sprawy  można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej ,  w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego , Nieruchomości  i Ochrony Środowiska , pok. Nr 36,  w godzinach pracy Urzędu  - w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości .

 

 

                   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości   przez zamieszczenie: 

 

 

-         w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa

-         na stronie  internetowej  Miasta Limanowa w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach

-         na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa , w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

-    w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego      Zarządu    Osiedla  Nr  8

 

Tagi