Obwieszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.10.2015 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.10.2015 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Prowadzenie odzysku odpadów tworzyw sztucznych” w istniejącym zakładzie zlokalizowanym w Limanowej przy ulicy Józefa Marka 28 na terenie działek nr ew. 92/1 i 92/3 obr. ew. 7 w Limanowej”.

Limanowa, dnia 27.10.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.10.2015 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Prowadzenie odzysku odpadów tworzyw sztucznych” w istniejącym zakładzie zlokalizowanym w Limanowej przy ulicy Józefa Marka 28 na terenie działek nr ew. 92/1 i 92/3 obr. ew. 7 w Limanowej”.

 

Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 36, w godzinach pracy Urzędu- w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,

- na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach,

- na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3.

Tagi