Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.11.2015 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że zostało przesłane odwołanie od decyzji środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego u budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia".

Limanowa dnia 19.11.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

 

         Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz art. 49 i art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. z 2013 roku poz.267)

 

         Zawiadamia się, że Burmistrz Miasta Limanowa przesłał odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone przez umieszczenie.

-         w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

-         na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach

-         na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

-          w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4.

Tagi