TERMINY WYWOZU ODPADÓW

Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku:

Warunkiem odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości jest wcześniejsze zgłoszenie przez właściciela nieruchomości potrzeby ich zabrania przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Zgłoszenie winno być dokonane minimum na 3 dni przed terminem odbioru. Nie dokonanie zgłoszenia skutkuje pozostawieniem odpadów bez odbioru. W roku 2021 odpady odbiera Zakład Oczyszczania Miasta- MZGKiM Sp. z.o.o w Limanowej (tel: 183372889).

 

  Uchwała Nr XIII.74.19 Rady Miasta Limanowa w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wzakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych itransportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Limanowa

Uchwała Nr XIX.117.19 Rady Miasta Limanowa w sprawie uchylenie uchwały Rady Miasta Limanowa nr XIII.75.19 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości, na których nie zamieszkująmieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXII.137.20 Rady Miasta Limanowa w sprawie zmiany uchwały Nr XX.125.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 27grudnia 2019r.wsprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Limanowa

Uchwała Nr XX.125.19 Rady Miasta Limanowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokościopłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicielinieruchomościpołożonych na terenie Miasta Limanowa

Uchwała Nr XX.124.19 Rady Miasta Limanowa w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX.116.19 Rady Miasta Limanowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości z terenu Miasta Limanowa

Uchwała Nr XIX.115.19 Rady Miasta Limanowa w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeniausług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczonąprzez właścicielinieruchomościopłatę

Uchwała  Nr XIX.114.19 Rady Miasta Limanowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Aktualnie stawki opłat wynoszą:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy od 1 stycznia 2020 r.:
28,00 zł - odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (opłata za 1os/miesiąc)
84,00 zł – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny  (opłata za 1os/miesiąc)


Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od 1 stycznia 2020 r.:
165,00 zł - odpady gromadzone w sposób selektywny (opłata za rok)
495,00 zł – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (opłata za rok)


****************************************************************************


Aktualnie obowiązujący druk deklaracji

 

Opłaty powinny być wnoszone terminowo na konto wskazane w informacji, które będą dostarczone do mieszkańców.

Terminy opłat za poszczególne kwartały:
I kwartał – do 15 marca
II kwartał – do 15 czerwca
III kwartał – do 15 września
IV kwartał – do 15 grudnia


Termin uiszczenia opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
Za cały rok - do 15 września

Uwaga!

Mieszkańcy są również zobowiązani do złożenia kolejnej deklaracji każdorazowo w przypadku zaistnienia zmiany, tj. innej liczby mieszkańców. Na bieżąco będzie prowadzona weryfikacja danych zawartych w deklaracjach oraz egzekwowanie należnych opłat.

 

- Uchwała nr XLVIII/320/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/231/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Inormacje na temat funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów:

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Moczarki

 WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH