KONSULTACJE

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), w dniu 13 lipca 2016 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Limanowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Limanowa.

 

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.


Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 13.07.2016 r. do dnia 17.08.2016r. w formie:

  • debaty  publicznej dla mieszkańców i interesariuszy Miasta Limanowa
    Debata odbędzie się w dniu  17.08.2016r. w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa (Sala Narad, Ip. pok. nr 19.) Przedmiotem debaty będzie projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Limanowa - na podstawie danych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Miasta;

  • ankiety adresowanej do mieszkańców i interesariuszy Miasta Limanowa.

 

Projekt uchwały  wraz z załącznikami (Załącznik nr 1 (arkusz 1), Załącznik nr 1 (arkusz 2), Załącznik nr 2) będą dostępne od dnia 13.07.2016r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Miasta Limanowa www.miasto.limanowa.pl oraz w pokoju nr 31 Urzędu Miasta Limanowa.

Formularz zgłaszania uwag oraz ankieta dostępne będą od dnia  13.07.2016 r. do dnia 16.08.2016 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (link BIP http://bip.malopolska.pl/umlimanowa/Article/id,240646.html w zakładce Burmistrz/Obwieszczenia i zawiadomienia/2016 oraz na stronie internetowej Miasta Limanowa www.miasto.limanowa.pl (w zakładce „Rewitalizacja"). Formularz zgłaszania uwag oraz ankietę będzie można również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Limanowa w godzinach pracy Urzędu.


Uzupełniony Formularz zgłaszania uwag oraz ankietę  należy dostarczyć w terminie do dnia 16.08.2016 r. do Urzędu Miasta Limanowa - drogą korespondencyjną (ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa) lub droga elektroniczną na adres: sekretariat@miasto.limanowa.pl  lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Miasta Limanowa.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 6 lipca 2016 r. dotyczące rozpoczęcia konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Limanowa

ZAŁĄCZNIKI