Podsumowanie konsultacji

 

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) istotnym elementem tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji są konsultacje społeczne, których przedmiotem był projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Limanowa. Konsultacje społeczne prowadzone były w terminie od 13.07 do 16.08.2016 r. Podsumowaniem konsultacji społecznych była debata publiczna, która odbyła się w dniu 16.08.2016 r.

 

W wyniku przeprowadzonej analizy wskaźnikowej i procedury delimitacyjnej wskazano obszar zdegradowany, a następnie obszar rewitalizacji, składający się z trzech podobszarów obszaru zdegradowanego, będących zamieszkałymi jednostkami urbanistycznymi (Zygmunta Augusta, Rynek, Śródmieście).

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji miasto Limanowa realizować będzie działania mające na celu trwałe i skuteczne wyjście z kryzysu społeczno-gospodarczego podobszarów zdegradowanych. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne prowadzone będą w sposób kompleksowy przy współudziale różnorodnych grup interesariuszy.

Zdefiniowanie podstawowych problemów i podjęcie kroków zmierzających do ich zniwelowania powinno przyczynić się do podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców.