Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.02.2017 r.

dotyczy „Rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w miejscowości Limanowa”- zlokalizowanej na działce nr ew. 125 obr. ew. 3 w Limanowej.

Limanowa dnia  1.02.2017

 

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. z 2016 roku poz. 23), zgodnie z art.10 §1 w/w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego- zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków w miejscowości Limanowa”- zlokalizowanej na działce nr ew. 125 obr. ew. 3 w Limanowej.

Z zebranymi dowodami i materiałami można zapoznać się w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9, pok. Nr 36 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków w miejscowości Limanowa”- zlokalizowanej na działce nr ew. 125 obr. ew. 3 w Limanowej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone przez umieszczenie.

 

-         w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

-         na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach

-         na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

-  w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4.

Tagi