Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.02.2017 roku

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 24.02.2017 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie( modernizacji) oczyszczalni ścieków w miejscowości Limanowa” - zlokalizowanej na działce nr ew. 125 obr. ew. 3 w Limanowej.

Limanowa, dnia 27.02.2017

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 24.02.2017 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie( modernizacji) oczyszczalni ścieków w miejscowości Limanowa” - zlokalizowanej na działce nr ew. 125 obr. ew. 3 w Limanowej.

         Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 36.

         Doręczenie stronom w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

 

-         w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,

-         na stronie internetowej Miasta Limanowa, w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach,

-         na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4.

Tagi