Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.06.2017

dotyczy „Rozbudowy ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”

 

                   Limanowa, dnia 08.06.2017

 

OBWIESZCZENIE


                   Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz.23 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zmianami)  Burmistrz Miasta Limanowa  zawiadamia strony postępowania, że w dniu 08.06.2017 roku wydał postanowienie w którym  zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającej na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” .

                   Z  treścią  w/w postanowienia i dokumentacją sprawy  można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II  9  w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 36.

                   Doręczenie stronom w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 

 

-  w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa ,

-  na stronie internetowej Miasta Limanowa, w dziale postępowania o środowiskowych  uwarunkowaniach ,

-  na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, 

-  w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr  4.

Tagi