Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.06.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania że w dniu 19.06. 2017 roku wydał postanowienie w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej na działkach nr ew. 123 i 124 obr. ew. 2 w Limanowej i eksploatowanej na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych w Limanowej– Przylaskach”.

Limanowa, dnia 19.06.2017

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania że w dniu 19.06. 2017 roku wydał postanowienie w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej na działkach nr ew. 123 i 124 obr. ew. 2 w Limanowej i eksploatowanej na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych w Limanowej– Przylaskach”.


Z treścią w/w postanowienia i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 36.

         Doręczenie stronom w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,

- na stronie internetowej Miasta Limanowa, w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach,

-     na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4.

Tagi