Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.09.2017 r.

Burmistrza Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 07.09. 2017 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej na działkach nr ew. 123 i 124 obr. ew. 2 w Limanowej i eksploatowanej na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych w Limanowej – Przylaskach”.

                   Limanowa, dnia 8.09.2017

 

OBWIESZCZENIE


                   Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz.1257   z dnia 27.06.2017 roku ), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.   poz. 1405  z dnia 21.07.2017 roku )  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania , że w dniu   7.09. 2017 roku wydał  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której  orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia   polegającego na  „Modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej  na  działkach   nr ew. 123 i 124    obr. ew.2  w Limanowej i  eksploatowanej na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych w Limanowej – Przylaskach”.

                   Z  treścią  w/w decyzji   i  dokumentacją sprawy  można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II  9  w Limanowej , w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego , Nieruchomości i Ochrony Środowiska  , pok. Nr 36.

                   Doręczenie stronom w/w  decyzji  uważa się  za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. 

 

Niniejsze obwieszczenie   zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie : 

 

-         w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa ,

-         na stronie  internetowej  Miasta Limanowa ,  w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach ,

-         na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  , w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, 

-    w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego      Zarządu    Osiedla  Nr  4.

 

 

Tagi