Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.09.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.09.2017 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej na działkach nr ew. 123 i 124 obr. ew. 2 w Limanowej i eksploatowanej na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych w Limanowej – Przylaskach”.

Limanowa, dnia 8.09.2017

                           

                                               OBWIESZCZENIE     

 

            Na podstawie art.38 , art. 85 ust.3  i art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b ,c     ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.   poz. 1405  z dnia 21.07.2017 roku )   Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości ,  że w dniu  7.09.2017 roku  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach   w której  orzekł brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na „Modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej  na  działkach   nr ew. 123 i 124    obr. ew.2  w Limanowej i  eksploatowanej na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych w Limanowej – Przylaskach”.

 

                   Z treścią  w/w decyzji i dokumentacją sprawy  można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej ,  w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego , Nieruchomości  i Ochrony Środowiska , pok. Nr 36,  w godzinach pracy Urzędu  - w terminie od 18.09.2017 do 17.10.2017.

 

 

                   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości   przez zamieszczenie: 

 

 

-         w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa,

-         na stronie  internetowej  Miasta Limanowa w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach ,

-         na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa , w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,

-    w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego      Zarządu   Osiedla  Nr  4.

 

 

 

 

Tagi