Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.10.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 18.10.2017 zwrócił się z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie- Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej

Limanowa, dnia 18.10.2017

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1405) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 18.10.2017 zwrócił się z wnioskiem do:

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie- Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu, 33– 340 Stary Sącz ul. Daszyńskiego 3 o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej, ul. M. B. Bolesnej 16B, o wydanie opinii dotyczącej warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

 

         Doręczenie stronom w/w wniosku uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

-         w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,

-         na stronie internetowej Miasta Limanowa, w dziale postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach,

-         na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,

-  w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4.

Tagi